Zarezerwuj
Tło bannera

Regulamin Modrzewie Park Hotel*****

Regulamin

§1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Modrzewie Park Hotel*****.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.mparkhotel.pl
 4. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, tel. wew. 9.

§2 Doba hotelowa

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Gość może złożyć życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi, przedłużenie doby może wiązać się z dodatkowymi kosztami o których poinformuje Gościa Recepcja.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 Rezerwacja i rejestracja

 1. Podstawą do rejestracji Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby nie wynajmujące pokoi w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do dokonania przy rejestracji Gościa preautoryzacji karty kredytowej w wysokości należności za cały pobyt lub jego część w zależności od wykupionej oferty.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 50% wartości w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. W przypadku anulacji rezerwacji do 21 dni przed planowanym przyjazdem, Hotel zwróci wpłaconą zaliczkę w terminie 14 dni od zgłoszenia anulacji rezerwacji przez Gościa.
 8. W przypadku anulacji rezerwacji poniżej 21 dni przed planowanym przyjazdem, Hotel zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej zaliczki.
 9. W przypadku wykupienia oferty bezzwrotnej nie ma możliwości anulacji rezerwacji. W przypadku anulacji pobytu przez Gościa w dowolnym terminie cała wpłacona kwota przepada.
 10. Pozostała kwota za pobyt w wysokości pozostałych 50% rozliczana jest w dniu przyjazdu w recepcji hotelowej płatnością gotówką lub kartą.
 11. W przypadku skrócenia pobytu przez gościa podczas jego trwania nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat.
 12. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

§4 Usługi

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku oraz bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu.

§5 Odpowiedzialność gości

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

§6 Odpowiedzialność hotelu

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przekraczających możliwość przechowania w depozycie hotelowym.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy na parkingu przed frontem Hotelu lub w jego okolicach.

§7 Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin.

§8 Cisza nocna

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług maksymalnie do dnia wyjazdu z Hotelu.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja w formie pisemnej.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 Postanowienia dodatkowe

 1. Hotel akceptuje obecność zwierząt na terenie Hotelu tylko i wyłącznie po akceptacji regulaminu pobytu zwierząt w hotelu.
 2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 7. Gościom hotelowym nie wolno używać urządzeń i przedmiotów mogących powodować ryzyko związane z uszkodzeniem mienia hotelowego i innych Gości, w szczególności urządzeń mogących spowodować pożar lub zalanie.
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym a Hotelem jest sąd właściwy dla pozwanego.

§11 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej RODO] informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Thermaleo Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 3/30, 00-337 Warszawa.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Thermaleo Plus można skontaktować się za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@thermaleo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, udokumentowanie usługi dla celów podatkowych. Administrator przetwarza także dane osobowe gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera Thermaleo Plus – Szczawnica, administrator przetwarza dane osobowe w tym celu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług hotelarskich na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, w przypadku dochodzenia roszczeń oraz monitoringu - usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), w przypadku wypełnienia obowiązku podatkowego – przepis prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych gościa w celu wysyłki newslettera Thermaleo Plus-Szczawnica jest zgoda gościa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 5. Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w przypadku: danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług hotelarskich – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi później; danych pozyskanych na podstawie zgody w celu wysyłki newslettera – przez okres ważności zgody na ten cel; danych pozyskanych w związku z monitoringiem – przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie trwale usuwane.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt: iod@thermaleo.pl
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub numeru i serii dokumentu tożsamości jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy o usługi hotelarskie.
 11. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione poprzez portal rezerwacyjny, biuro podróży, klientów korporacyjnych lub innych pośredników, to informacje na temat zakresu przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych można uzyskać w recepcji hotelu lub poprzez kontakt: mph@thermaleo.pl
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dyrekcja Modrzewie Park Hotel*****

Oferty specjalne

Wypocznij w otoczeniu natury Zobacz wszystkie oferty

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Thermaleo Plus Sp. z o.o., ul. Bartoszewicza 3/30, 00-337, Warszawa Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane