Regulamin Modrzewie Park Hotel*****

§1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Modrzewie Park Hotel*****.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.mparkhotel.pl
 4. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, tel. wew. 9.

§2 Doba hotelowa

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Gość może złożyć życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 Rezerwacja i rejestracja

 1. Podstawą do rejestracji Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby nie wynajmujące pokoi w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do dokonania przy rejestracji Gościa preautoryzacji karty kredytowej w wysokości należności za cały pobyt.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. W przypadku anulacji rezerwacji do 7 dni przed planowanym przyjazdem, Hotel zwróci 50% wpłaconej zaliczki.
 8. W przypadku anulacji rezerwacji poniżej 7 dni przed planowanym przyjazdem, Hotel zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaconej zaliczki.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Hotel nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę hotelową.
 10. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

§4 Usługi

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku oraz bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu.

§5 Odpowiedzialność gości

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

§6 Odpowiedzialność hotelu

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przekraczających możliwość przechowania w depozycie hotelowym.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na podziemnym parkingu hotelowym czy na parkingu przed frontem Hotelu lub w jego okolicach.

§7 zwrot rzeczy pozostawionych

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin.

§8 cisza nocna

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 postanowienia dodatkowe

 1. Hotel nie akceptuje obecności zwierząt na terenie Hotelu.
 2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 7. Gościom hotelowym nie wolno używać urządzeń i przedmiotów mogących powodować ryzyko związane z uszkodzeniem mienia hotelowego i innych Gości, w szczególności urządzeń mogących spowodować pożar lub zalanie.
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym a Hotelem jest sąd właściwy dla pozwanego.

§11 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Thermaleo Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane przy rejestracji gościa w Modrzewie Park Hotel dobrowolnie i będą przetwarzane w celu należytej i prawidłowej realizacji usługi hotelowej na podstawie art.23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) lub marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. ustawy. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania poprzez kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dyrekcja Modrzewie Park Hotel*****

© 2014 Thermaleo Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona wykorzystuje pliki cookie.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Atrakcje w sercu Uzdrowiska